БАЈКСТОП е формиран во 2002г. од група на вљубеници во велосипедизмот пред се планинскиот, со цел на заинтересираните велосипедисти да им го пренесат стекнатото искуство во вид на квалитетна услуга и совет, услуга поинаква од до тогаш постоечката кај нас, услуга која ќе опфаќа техничка помош, спортско рекреативна подршка и пријателски совет...